× អំពី ទំនាក់ទំនង

ក្រុមការងារមន្ទីរទេសចរណ៏ខេត្តបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងកំពតនិងសង្កាត់កំពង់កណ្តាល បានចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីការបិទទីតាំងអាជីវកម្មស្រាក្រឡុងជាបណ្តោះអាសន្ន ចំនួន 07 កន្លែង

[ ក្រុមការងារមន្ទីរទេសចរណ៏ខេត្តបាហការជាមួយនសរដ្ឋបាលក្រុងកំពតនិងសង្កាត់កំពង់កណ្តាល បានចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីការបិទទីតាំងអាជីវកម្មស្រាក្រឡុងជាបណ្តោះអាសន្ន ចំនួន 07 កន្លែង ]

 

          នាយប់ថ្ងៃទី01/04/2021 ក្រុមការងារមន្ទីរទេសចរណ៏ខេត្តបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងកំពតនិងសង្កាត់កំពង់កណ្តាល បានចុះផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពត ស្តីពីការបិទទីតាំងអាជីវកម្មស្រាក្រឡុងជាបណ្តោះអាសន្ន ចំនួន 07 កន្លែង ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឹកូវិដ-19 ។

ប្រភព៖ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត