× អំពី ទំនាក់ទំនង

ក្រុមការងារមន្ទីរបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងកំពតនិងរដ្ឋបាលសង្កាត់កំពង់កណ្តាលចុះត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំដល់សេវាកម្មទេសចរណ៍។

[ ក្រុមការងារមន្ទីរបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងកំពតនិងរដ្ឋបាលសង្កាត់កំពង់កណ្តាលចុះត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំដល់សេវាកម្មទេសចរណ៍ នាយប់ថ្ងៃ ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ ]

          នាយប់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារមន្ទីរបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងកំពត និងរដ្ឋបាលសង្កាត់កំពង់កណ្តាលដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យ និងណែនាំដល់សេវាកម្មទេសចរណ៍ និង អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវមាត់ព្រែកក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេចរណ៍។

ប្រភព៖ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត